ஆரிய திராவிடப் புளுகுமூட்டை

நம் நாட்டு மக்களிடையே, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டினரிடையே ஓர் அடிப்படை உண்மையை உணராமல் செய்து, அவர்களை மதிமயக்கியதில் முக்கியமானதும், புரட்டிலேயே அதி உன்னதப் புரட்டான வந்தேறிகள் என்று தூற்றப்பட்ட ஆரியர்களின் ஆதிக்கம் பற்றிய அற்புதமான கட்டுக்கதை தான் நாம் இப்பதிவில் அக்னிக்குத் தரும் முதல் ஹவிஸ்.

Taj Mahal, the symbol of cruelty

You got me right here. The Taj is NOT the symbol of love. It is a symbol of cruelty. Those who call it the symbol of love either do not know what love is, or do not know history or are simply overlooking the facts upon the surface beauty of the building. I am not […]

What attracts Westerners towards Hinduism

A lot of westerners are drawn towards the Vedic Dharma and have found an inner peace in them. Their number continues to increase for the good of all and then naturally, the question arises – Why? What is attracting them towards Hinduism as its most commonly and erroneously being called or the Sanatana Dharma?  What […]