சாத்தானின் கூடாரம் மிஷ நரிகளே!

முருகன் என்ற பெயரிலிருந்து மதமாற்ற வியாபாரத்தில் விலைபோய் மோகன் லாசரஸ் என்று பெயர் மாற்றம் கொண்ட அடிமை ஒன்று சமீபத்தில் இந்துக்களுடைய கோவில்கள் சாத்தானின் கூடாரம் என்று கொக்கரித்து இருந்தது. பொதுவாக இந்த சில்லறைகளை இந்துக்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை, ஞானபூமியிலும் இவ்வகை கட்டுரைகள் வருவதில்லை. ஆனால் அமைதியாக இருப்பது என்பது அடிக்க அடிக்க வாங்கிக் கொண்டிருப்பதல்ல என்பதும் இந்துக்கள் இம்மாதிரி பிதற்றல்களை இனியும் வாய்மூடி மெளனிகளாய்க் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தகாது என்பதாலும் விளைந்த கட்டுரை இது. இந்துக்களின் ஒவ்வொரு […]

The GOS 135 – Nambi Malai 2

Nambi Malai or Malai Nambi, another holy place that Agastya talks about. It withholds mysteries out of mysteries and when it is heard from Agastya Himself, we all not only left awestruck but so blessed too.

The GOS 131 – Karkotakanallur – 2

[stextbox id=”info” image=”null”]The Grace of Siddha series can be read here.[/stextbox] The answers of Agastya Muni to the generic questions posted by devotees can be found here. This is the place where Garuda took the Vishwaroopa form. Have you heard of Garuda assuming Vishwaroopa form anywhere? Agastya sees that holy sight now, what a blissful sight […]

The Sacred 108

The sacred 108, is discussed across the internet and we liked this one, from one of our beloved readers.

சனாதன தர்மத்தின் ஆன்மிக பயிற்சிகள் – சிவராத்திரி

சனாதன வேத தர்மத்தின் சடங்குகள் வெறும் புறத்தேயானவை. அவற்றில் வெறும் மூடநம்பிக்கைகள் மட்டும்தான் உள்ளது. இத்தகைய கூற்றில் அறிவியல் சார்ந்த உண்மை இருக்கிறதா? அதை சாமானியனும் புரிந்து கொள்ள இயலுமா? பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

The Grace of Siddha – 23 – Miracle in a month and a half

[break] [stextbox id=”info”  image=”null”]The Grace of Siddha series can be read here.[/stextbox] These are not stories. They are real incidents. Read through these and do reflect if anywhere, anything in these series is resonating with your own self. Do you feel any of these telling anything to you? Do you feel yourself that any of the […]

The Grace of Siddha – Episode 20 – Tester gets transformed

Looks like people are more eager to check the validity of Agastya Muni than getting help from Him. Though a validation test is emphasized very much in Sanatana Dharma, the people in this post have gone to a greater extent to test the genuineness of the Maha Muni. He not only passed the test 🙂 , but transformed the testers themselves!

Mindful Maha Shiva Rathri

Maha Shivarathri!

Thoughts on the purpose of Maha Shiva Rathri, other than the ritualistic aspect of it. We celebrate a lot of rituals but the purpose behind them is nearly forgotten, leaving them meaningless. But they are not without purpose, just that we don’t do it mindfully. This article ponders about the same and urges to follow through mindfully.

TASMAC getting closed – just imagine!

Rumors are that the TASMAC of TamilNadu will be closed for good by the orders of CM J Jayalalithaa. We welcome this bold decision and appreciate this Iron Lady on behalf of the countless well wishers across the nation.