சாத்தானின் கூடாரம் மிஷ நரிகளே!

முருகன் என்ற பெயரிலிருந்து மதமாற்ற வியாபாரத்தில் விலைபோய் மோகன் லாசரஸ் என்று பெயர் மாற்றம் கொண்ட அடிமை ஒன்று சமீபத்தில் இந்துக்களுடைய கோவில்கள் சாத்தானின் கூடாரம் என்று கொக்கரித்து இருந்தது. பொதுவாக இந்த சில்லறைகளை இந்துக்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை, ஞானபூமியிலும் இவ்வகை கட்டுரைகள் வருவதில்லை. ஆனால் அமைதியாக இருப்பது என்பது அடிக்க அடிக்க வாங்கிக் கொண்டிருப்பதல்ல என்பதும் இந்துக்கள் இம்மாதிரி பிதற்றல்களை இனியும் வாய்மூடி மெளனிகளாய்க் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தகாது என்பதாலும் விளைந்த கட்டுரை இது. இந்துக்களின் ஒவ்வொரு […]

The GOS – Maha Muni Agastya visits His temple – 2

Source – https://siththanarul.blogspot.com/2014/12/blog-post_13.html The priest who was doing the abishekha was startled as the fragrance entered the shrine. He looked out but couldn’t make out anything. He continued the Abisheka. He normally applies oil and washes it with water but for some reasons, he mixed a number of fragrances in the water and performed the […]

The GOS – Maha Muni Agastya visits His temple – 1

Source – https://siththanarul.blogspot.com/2014/12/blog-post_12.html Those who read The Sitthan Arul series by Shree Karthikyean may realize for sure that certain things happening in front of them are through the grace of Agastya himself. There are many experiences where He has guided, turn my life towards good, made me do good. This post is one such experience […]

The GOS – Siddha Marga – Karma accumulated through food 3

Source – https://siththanarul.blogspot.com/2018/08/765.html The mankind does not know the amount of papa accumulated through food. Do you know, it is the almighty’s maya that he created the different tastes such as sweet, sour, spice etc., As long as the mankind is under this spell, it is easier for the Nava Grahas to control them. It […]

The GOS – Siddha Marga – Karma accumulated through food 2

Source – https://siththanarul.blogspot.com/2018/08/764.html “What is Karma? It is the effect of what is done. Karma gets added both through good and bad deeds. When will the effect of that Karma be fruitful, in which birth, how an Atma will experience is decided by the almighty. The karma of an atma gets dissolved by two methods. […]

The GOS – Siddha Marga – Karma accumulated through food

Source – https://siththanarul.blogspot.com/2018/07/762.html “Let us pause this conversation right here and continue tomorrow. It’s become very dark now. You will be given a simple dinner. Have it and take some rest.” – He said. I thought I will take that as an approval to stay with them for the night but a surprise awaited me. […]

The GOS – Some truths and about The Inverted Shiva Linga!

Source – https://siththanarul.blogspot.com/2018/07/761.html He continued. The Grammar became Thirukkural! Only those who felt hunger and pain can realize the pain and hunger of others. Use Tamil, Lord Muruga who is Tamil himself, use it with gratitude and thankfulness. The Lord Subramanya will reside in your tongue. The Siddhas will be around you and protect. For […]

The inverted Shiva Linga

Inverted Shiva Linga and what it defines. What does the Lord convey with every human birth? This is a very important post.